ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก พมจ.ลำพูน ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก  พมจ.ลำพูน  ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ” โดยมอบหมายให้ นส.ภธิรา  กิตติเดชานันท์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และคนทุกช่วงวัย   ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน  ประกอบด้วย  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดลำพูน  ชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด  และภาคีเครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งผู้เเทนจาก สสว.10เข้าร่วมด้วย  จัดขึ้น  ณ  พรพนารีสอรต์  อ.เมือง  จ.ลำพูน