ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมประชุมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี้และตำบลทุ่งรวงทอง

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมประชุมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เพื่อร่วมฟังผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป โดยมีนายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีั้ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ้งปี้ พร้อมกับลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะยากลำบากในพื้นที่ด้วย