ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลแม่ปูคา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่