สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประวิณ ชำนิประศาสน์) พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประวิณ ชำนิประศาสน์) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่