สรงน้ำพระ ปักตุง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ ปักตุง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง