สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย

วันที่ 28 มกราคม 2565   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย”       ปี 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์   อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุม