สาระน่ารู้ การให้บริการและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download สาระน่ารู้ได้เป็นประจำทุกเดือน
ข้อเสนอระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องของไทย
โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท
งานวิจัยต่างๆ
งานวิจัย การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย
งานวิจัย บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย
งานวิจัย แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย
งานวิจัย รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2554