สุขอก สุขใจ ได้ทำน้ำสมุนไพร

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมอาชีวบำบัดผู้สูงอายุกลุ่ม A (ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มาก) กิจกรรม “ทำน้ำสมุนไพร” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการผ่อนคลาย ความเครียด ลดภาวะซึมเศร้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 1.เว้นระยะห่างทางสังคม 2.สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการทำกิจกรรม