สูงวัย นอนอย่างไรจึงจะดี

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุกลุ่ม Aและ B อาคารหญิง 4 “สูงวัย นอนอย่างไรจึงจะดี ” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ สร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดี และช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าได้