หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลังและด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ผ่านระบบช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
โดยมีนางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย