อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่
ผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นายไพฑูรย์  พัชรอาภา) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและรับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)