อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

          วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยมีนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในพื้นที่ 3 ประสานบูรณาการฯ ตำบลป่าหุ่ง และในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย