เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

       วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุลผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทาง และกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด