เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุม   การขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.พม. ผ่านระบบ Zoom Video Conference  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุม