เข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงให้กับผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่