เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน