เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน ระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุม