เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติโครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)