เข้าร่วมประชุม”เวทีนำเสนอบทเรียนพัฒนางานเพื่อบูรณาการงานรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุม “เวทีนำเสนอบทเรียนพัฒนางานเพื่อบูรณาการงานรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองงานเลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่