เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์สุขภาพตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 93 คน