เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด “ศูนย์ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดเชียงใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชยา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมาย  นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด “ศูนย์ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหา และเป็นการประสาน ส่งต่อการทำงานได้อย่างรวดเร็วในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและวิกฤต โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎร บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/thammapakorncnx/