เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรม