เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี และมอบนโยบาย