เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ “ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่าง และข้อศอก และระบบฟื้นฟูระบบความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ ให้แก่เจ้าหน้าที่
งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
และได้รับการบริการที่ดีขึ้น โดยมีเป็นผู้แนะนำวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)