เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งใหม่ขึ้น ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่  โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายสุนทร ยามศิริ) เป็นประธานเปิด มีนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 32 คน ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ วันที่ 20 มิ.ย. 60 ถึง วันที่ 26 ก.ย. 2560 และมีคณะที่ปรึกษาโรงเรียนฯ คือ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ ผอ.กศน.อ.เชียงใหม่ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
มาร่วมในพิธีเปิด รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 7 ท่าน อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่ประธาน อสม.เชียงใหม่ ฯลฯ
ทั้งนี้ นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นนี้ได้สมัครใจสบทบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนด้วย