“เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการซ่อมบ้านฯ”

วันที่ 18 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโป่ง และเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่จะขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 13 หลัง