เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่อปท. ในพื้นที่พร้อมด้วยกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ อ. เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ออน  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่