เร่งรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ”

สังคมผู้สูงอายุอายุ 2553 - 2583 copy

ท่านสามารถ download ข้อมูล คาดการณ์ประชากรไทยในระยะเวลา 30 ปี ( 2553 -2558 ) จะมีผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
ที่สะท้อนถึงปัญหาที่จะตามมา และเสนอต่อรัฐบาล