เลี้ยงส่งคุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ
ของบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานกันทุกคน