เลี้ยงอำลาและอาลัย

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานเลี้ยงอำลาและอาลัย เนื่องจากคุณอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกษียณอายุราชการ และ คุณสุรีย์พร  ใจอ่อน ลาออกไปประกอบธุรกิจ