เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 30 กันยายน 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ (งบประมาณสนับสนุนจากเงินนอกงบของกรมกิจการผู้สูงอายุ) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ เพื่อการดำรงชีวิตให้ดีให้แก่ผู้สูงอายุในศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเครือข่ายงานผู้สูงอายุ เช่น กรรมการศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ชมรมคลังปัญญาประชาบดี สาขาสภาผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุแม่และเด็ก
ผู้สูงอายุจากชุมชนทรายมูลเมือง โดยมีวิทยากรคือ  ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตดากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตา ศพส. บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ในวาระครบรอบ 64 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฯ ในวันที่
1 ตุลาคม 2562 ด้วย