แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น พร้อมทั้งมอบของอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ