แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

โครงการจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจำกัด Technology Research and Development Co.,Ltd.