แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)