แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน “Application Time Bank”

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับฟังการบรรยายสาธิตการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ธนาคารเวลา  (TimeBank)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา แอปพลิเคชั่น โดยวิทยากร นายอลงกต กองมณี อาจารย์และนางสาวพัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้