โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมง

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพและด้านสวัสดิการเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน