โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานวิชาการจัดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่