โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายมานพ ตันสุภายน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่