โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่