โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายให้นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน