โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

                  วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งข้าวพวง และตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 2 ราย ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น  และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป