โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อสอบข้อเท็จจริงและจัดทำสมุดพกครอบครัว  จำนวน 7 ราย