โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ประสานการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร่วมในการพิจารณาประเมินบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย