โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมกับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง   และผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง