โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

        วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมบัติ ทองแหง นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่