โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

               วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน  5 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่