โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

                 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่ง เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน  1 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่