โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม

วันที่ 18 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ณ พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่