โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 5 ราย ร่วมกับรองนายก ปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่