โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผู้นำท้องถิ่น และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน จำนวน 5 ราย